Genel hizmet alımı!
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi
:
14
Yasal Kapsam
:
13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
:
2. adım 135.238,00 - 270.489,00
Ortak Alım
:
Hayır
Sınır Değer
İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı
Hayır - 12.06.2015 tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.
 
 
 

NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR
MALATYA BATTALGAZİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

7500 Ton Kömürün Nakliyesi ve Teslimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası
:
2018/225368
1-İdarenin
a) Adresi
:
Fırat Mah. Kuzey Sok. No: 68/6 BATTALGAZİ/MALATYA
b) Telefon ve faks numarası
:
4223249650 - 4223249643
c) Elektronik Posta Adresi
:
malatya.battalgazi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
Battalgazi Tren İstasyonuna gelecek olan kömürün Vakıfça belirlenen 7.500 aileye, her bir aileye birer ton olmak üzere, yüklenmesi, nakledilmesi ve teslim edilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:
Battalgazi İlçesine bağlı tüm mahalleler
c) Süresi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 180(yüz seksen) gündür

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Fırat Mah. Kuzey Sok. No: 68/6 Battalgazi/Malatya
b) Tarihi ve saati
:
31.05.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınması zorunlu kılınan yetki belgelerinden K1,  R1, R2, C2, L2, L1 yetki belgelerinin birine sahip olmaları gerekmektedir. 
Bu nedenle ihaleye katılmada yeterlilik için gerekli görülen ve yukarıda belirtilmiş bulunan K1 ve C2 yetki belgesi sahibi istekli adayların kendi adına kayıtlı ve tescil edilmiş bulunan öz malı ticari araçların dışında sözleşmeli taşıt kullanabilme imkânı bulunmamaktadır. Bu yüzden yüklenici firmanın kendi adına tescil edilmiş kömür taşımaya uygun en az 2 ton en fazla 8 ton taşıma kapasitesine sahip en az 10 adet kamyon veya benzeri araçlara sahip olduğunu, belgelendirmek zorundadır. R1 ve R2 yetki belgeleri sahipleri dışarıdan araç kiralayabilirler. Tüm yetki belgeleri 5 yılı geçmemiş olmalıdır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü karayolu yük taşımacılığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Toplantı Salonu adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Battalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.